Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met Advocatenkantoor Oldenburg, gevestigd te Westzaan.

Algemeen

 1. Advocatenkantoor Oldenburg is een eenmanszaak opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Advocatenkantoor Oldenburg is
  gevestigd aan de J.J. Allanstraat 53, 1551 RA te Westzaan. Advocatenkantoor Oldenburg is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocatenkantoor Oldenburg staat
  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34326283. Het BTW nummer van het kantoor is NL020623768B01.

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden uitgevoerd door Advocatenkantoor Oldenburg (hierna: de
opdrachtnemer).
1.2. In het geval mevrouw L.M. Oldenburg, door ziekte, ongeval of vakantie, dan wel anderszins, gedurende geruime tijd in de onmogelijkheid verkeert zelf de eigen praktijk
uit te oefenen, zal de uitoefening van haar praktijk worden waargenomen door advocaat G.A. Jansen, werkzaam in Amsterdam.

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7.404 en 7.407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Oldenburg.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Oldenburg is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar
  aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
  verzekeraars is. Indien en voor zover,
  om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de
  declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien de opdrachtnemer niet binnen een jaar na ontdekking van een omstandigheid die
  aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van de aansprakelijkheid schriftelijk in kennis is gesteld.
  3.1. Mevrouw L.M. Oldenburg is verzekerd voor beroepsaanprakelijkheid bij Aon Risk Solutions, gevestigd aan de Condensatorweg 54, 1014 AX te Amsterdam onder
  polisnummer 93071430.
 2. Advocatenkantoor Oldenburg zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de
  keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Advocatenkantoor Oldenburg is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever
  stemt ermee in dat Advocatenkantoor Oldenburg aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 3. Advocatenkantoor Oldenburg is bevoegd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aan te vangen c.q. voort te zetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal
  hebben voldaan (eventueel vermeerderd met 21 % BTW) of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Advocatenkantoor
  Oldenburg in redelijkheid worden vastgesteld.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met
  de B.T.W., exclusief 6% kantooronkosten, reiskosten en externe kosten. Het risico voor de tijdsduur van de procedure dan wel advisering van opdrachtnemer ligt
  uitsluitend bij de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever ontvangt een urenspecificatie van gewerkte uren bij eindafrekening.
 6. Kosten die Advocatenkantoor Oldenburg namens opdrachtgever aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.
 7. Afhankelijk van de aard van de zaak en de aard van de te verrichten werkzaamheden heeft Advocatenkantoor Oldenburg het recht om af te wijken van het beginsel
  ‘declareren op basis van gewerkte uren’.
 8. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, althans binnen zodanige termijn als op de factuur is vermeld, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze facturen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is de opdrachtgever wettelijk in verzuim, op grond waarvan Advocatenkantoor Oldenburg bevoegd is de overeenkomst tot dienstverlening zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, met inachtneming van het bepaalde in de deze algemene voorwaarden.
 10. Telefoongesprekken worden in eenheden van 6 minuten gedeclareerd.
 11. Advocatenkantoor Oldenburg brengt bij ieder te declareren bedrag 6% kantoorkosten in rekening, met dien verstande dat bij einddeclaratie op basis van daadwerkelijk gewerkte uren nooit meer dan 6% kantoorkosten van het totaal gedeclareerde bedrag ter zake honorarium, exclusief BTW, in rekening wordt gebracht.
 12. Extra kosten, zoals griffierechten, koerierskosten, excessieve kopieer-en verzendkosten zullen apart bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 13. Advocatenkantoor Oldenburg  ziet erop toe dat gelden die door derden aan Advocatenkantoor Oldenburg dienen te worden betaald ofwel gelden die door hen tijdens de behandeling van de zaak moeten worden beheerd worden overgemaakt naar de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Oldenburg, welke stichting die gelden onder zich houdt.
 14. Opdrachtgever verleent toestemming bij aanneming van de opdracht teneinde te verrekenen met de openstaande declaratie(s) van opdrachtgever met betrekking tot de door of namens Advocatenkantoor Oldenburg opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden.
 15. Opdrachtgever wordt attent gemaakt op het mogelijke recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Advocatenkantoor Oldenburg behoudt zich echter het recht voor teneinde opdrachtgever niet op gesubsidieerde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen daaromtrent tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Oldenburg is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk en voorafgaand aan de werkzaamheden per e-mail dan wel schriftelijk vastgelegd.
 16. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage te voldoen voordat Advocatenkantoor Oldenburg haar werkzaamheden start. Indien en voor zover de werkzaamheden reeds zijn aangevangen kunnen deze worden gestaakt indien betaling van de eigen bijdrage niet is voldaan.
 17. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening wenst op te zeggen dan wel te ontbinden zullen de door Advocatenkantoor Oldenburg verrichte werkzaamheden eerst dienen te worden afgerekend, alvorens de opdrachtgever de zich in zijn dossier bevindende stukken zal terugontvangen.

Bewaartermijn

 1. De bewaartermijn van dossiers is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de opdrachtgever of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn zullen de dossiers door Advocatenkantoor vernietigd worden.na archivering te vernietigen.